zwiń
Łódzk.2018.6455 w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXVI/404/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2017 r. poz. 2439, poz. 2245; z 2018 r. poz. 310, poz. 650, poz. 1669) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się na terenie gminy Poddębice zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od:

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych;

2) kościołów;

3) zakładów opieki zdrowotnej

3. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty te są ogrodzone, odległość mierzona jest od głównego wejścia lub głównego wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Uzasadnienie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wydanym przez Wojewodę Łódzkiego dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXII/393/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, koniecznym staje się podjęcie nowej uchwały w niniejszej sprawie.

W powyższym rozstrzygnięciu podważono § 1 ust. 2 uchwały w części dotyczącej ustalenia odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych. W związku z koniecznością realizowania przez Gminę obowiązku ograniczenia dostępności do alkoholu należy zmienić proponowaną w poprzedniej uchwale odległość z 20 m na 30 m w związku z realizacją celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadzenie zmian ma na celu ograniczyć dostępność alkoholu oraz eliminować bezpośrednie sąsiedztwo punktów sprzedaży od "miejsc chronionych" wskazanych w uchwale.

Stosownie do art. 12. ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy.

Z uwagi na wyżej wymienione podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.