zwiń
Łódzk.2016.3712 w/s pozbawienia kategorii niektórych dróg g... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVIII/188/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 2281 z 2016 r. poz. 770, 903) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poddębickiego uchwala się, co następuje:

§1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg gminnych na terenie gminy Poddębice:

1) Nr 111007E Porczyny – Bałdrzychów dł. 3,291 km;

2) Nr 111015 E na odcinku Góra Bałdrzychowska – Zagórzyce – Bałdrzychów dł. 2,781 km;

3) Nr 111328 E na odcinku ul. Sobieskiego w Poddębicach dł. 0,405 km.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski