Wszystkie
Ilość aktów: 164
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2926w/s nadania Statutu Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu w Poddębicach
29-06-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2928w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2927w/s warunków udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości tych bonifikat
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2384w/s zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2432zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1824w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1821w/s ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2106w/s zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1823w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1822w/s likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1254w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.944w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.943w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1071w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1648w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.48w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.280w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.47zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4609w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4606w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.35w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4608w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4607w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4610w/s określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3723w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
17-10-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3474w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 281, 269, 270 i 271 obręb Feliksów, gmina Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3160w/s określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3316zmieniająca uchwałę Nr LIV/314/10 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3159w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2709w/s zmiany chwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2710w/s ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2711zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
03-06-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2193w/s określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
12-06-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2292w/s ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego w Byczynie
31-05-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2186w/s przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Poddębice”
22-04-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1633w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1702w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1701w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1703w/s zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
31-05-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2175w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.639w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.640w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.590w/s uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
03-12-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.4881w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
22-11-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.4732zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pdf

15-08-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.3846w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 170 i 171 położonych w obrębie geodezyjnym 7 miasta Poddębice

Pdf

20-09-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.4183w/s obniżenia wysokości wskaźników procentowych, mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

Pdf

22-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2523w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pdf

03-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2190w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice

Pdf

22-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2524w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pdf