zwiń
Łódzk.2014.4607 w sprawie określenia stawek podatku od środków tr... Wersja od: 27.12.2014

UCHWAŁA Nr II/7/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 820,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.170,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.370,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej niezależnie od rodzaju zawieszenia:

a) liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - 1.850,00 zł,

- równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - 1.950,00 zł,

- równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - 2.050,00 zł,

- równej lub wyższej niż 15 ton - 2.120,00 zł;

b) liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - 2.190,00 zł,

- równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton - 2.330,00 zł;

- równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - 2.470,00 zł,

- równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - 2.610,00 zł,

- równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - 2.750,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.870,00 zł;

c) liczba osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton - 3.100,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton - 3.105,00 zł,

- równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton - 3.110,00 zł,

- równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton - 3.120,00 zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 3.138,00 zł,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 3,5 ton i poniżej 12 ton – 1.780,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 12 ton niezależnie od rodzaju zawieszenia:

a) liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - 2.160,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - 2.190,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton - 2.330,00 zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.425,00 zł;

b) liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 40 ton - 2.425,00 zł,

- równej lub wyższej niż 40 ton - 3.138,00 zł;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton niezależnie od rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 960,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) liczba osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - 1.100,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - 1.143,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.230,00 zł;

b) liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 28 ton - 1.510,00 zł,

- równej lub wyższej niż 28 ton i poniżej 33 tony - 1.645,00 zł,

- równej lub wyższej niż 33 tony i poniżej 38 ton - 1.915,00 zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.330,00 zł;

c) liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 38 ton - 1.510,00 zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.200,00 zł;

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.850,00 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski