zwiń
Łódzk.2015.1823 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/54/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Na podstawie art.12 §4 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz.179, 180, 1072) - uchwala się, co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku tworzy się odrębne obwody głosowania:

1) Nr 18 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach – Szpital, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16;

2) Nr 19 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ „MOŻ-MED.” w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Miła 27.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski