zwiń
Łódzk.2015.5712 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejski... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/129/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515, poz. 1890) oraz art.15 ust 1 pkt 6 i ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz.1440 poz 1753, poz.1890, poz.1893) uchwala się co następuje:

§1. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2661, poz. 375, z 2013 r. poz. 4732, z 2014 r. poz. 2175) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/129/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Lp. Nazwa miejscowości Liczba przystanków komunikacyjnych dla  wsiadających i  wysiadających Kategoria drogi
1. Poddębice, Plac Tadeusza Kościuszki 38 4

Działka Nr 133/3 Gmina

Poddębice

2. Gibaszew 1 Gminna
3. Borzewisko 1 Gminna
4. Ksawercin 1 Gminna
5. Golice 1 Gminna
6. Łężki 1 Wewnętrzna
7. Łężki Kolonia 1 Wewnętrzna
8. Zagórzyce 2 Wewnętrzna
9. Borki Lipkowskie 1 Wewnętrzna
10. Józefów Wieś 1 Wewnętrzna
11. Tarnowa 1 Gminna
12. Niewiesz Kolonia 1 Wewnętrzna
13. Malenie 1 Wewnętrzna
14. Krępa 1 Gminna
15. Lipki 1 Wewnętrzna
16. Izabela 1 Wewnętrzna
17. Dzierzązna 1 Gminna
18. Wilczków 1 Wewnętrzna
19. Krępa 1 Gminna
20. Nowa Wieś 1 Gminna
21. Nowa Wieś 1 Gminna
22. Sempółki 1 Gminna
23. Sempółki 2 Wewnętrzna
24. Feliksów 2 Gminna
25. Rąkczyn 1 Gminna
26. Sworawa 1 Gminna
27. Dominikowice 1 Gminna
28. Podgórcze 1 Gminna
29 Brzezinki 1 Wewnętrzna
30 Stary Pudłów 1 Gminna
31 Panaszew 1 Gminna
32 Lipnica 1 Wewnętrzna