zwiń
Łódzk.2015.2927 w/s warunków udzielania osobom fizycznym bę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XI/74/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości tych bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się warunki udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat.

§2. 1. Określa się, z zastrzeżeniem ust. 2, wysokość stawek procentowych bonifikat udzielanych użytkownikom wieczystym, o których mowa w § 1, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały.

2.2. Określa się bonifikatę w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych, o których mowa w § 1 uchwały, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest do dnia 31 grudnia 1985 r.

§3. Bonifikat określonych w uchwale udziela się osobom fizycznym pod warunkiem, że użytkownik wieczysty spełnia łącznie następujące warunki:

1) w dniu złożenia wniosku o przekształcenie nie zalega z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego i podatkiem od nieruchomości objętej wnioskiem oraz innymi należnościami wobec Gminy Poddębice;

2) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie uiszczona jednorazowo.

§4. Bonifikaty nie udziela się w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

§5. Bonifikat udziela się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 czerwca 2015 r.

TABELA

wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe , odnoszących się do osób fizycznych będącymi użytkownikami wieczystymi

LICZBA WYKORZYSTANYCH LAT

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

WYSOKOŚĆ

UDZIELONEJ BONIFIKATY W %

10-30 30
31-50 50
51 i powyżej 70