zwiń
Łódzk.2015.35 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięż... Wersja od:

UCHWAŁA Nr II/20/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), z 2014r., poz. 379, poz. 1072 oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z 2010r. Nr 57, poz. 353, z 2012r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Poddębice w wysokości:

1) 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;

2) 8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych(Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 86, poz.832).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski