zwiń
Łódzk.2015.5515 w/s określenia wysokości stawek podatku od... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/118/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i  art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. z  2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej – 20,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

2) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej według procentowej ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z  2014 r. poz. 849 ze zm.):

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii geotermalnej oraz zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków - 1,5%,

b) związanych z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej - 2%;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,00 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1m²powierzchni;

§2. Stawki określone w §1 pkt 2a nie stanowią pomocy de minimis w rozumieniu art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zastosowań art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1).

§3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz realizacji zadań zawiązanych z przeciwdziałaniem bezdomności.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Traci moc uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w  tym podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 4608).

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski