zwiń
Łódzk.2014.4606 w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wym... Wersja od: 27.12.2014

UCHWAŁA Nr II/6/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 54) uchwala się, co następuje:

§1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice do kwoty 55,00 zł za 1 dt (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski