zwiń
Łódzk.2015.5512 w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wym... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/115/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice do kwoty 50,00 zł za 1 dt (słownie złotych: pięćdziesiąt).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 4606).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski