zwiń
Łódzk.2015.3796 w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/87/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 z 2015 r. poz. 1045) uchwala się co następuje:

§1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Poddębicach, obręb 8 na działkach ewidencyjnych o numerach 102/8, 101/8 oraz 100/6, nazwę ul. Wiosenna.

§2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/87/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 21 września 2015 r.