zwiń
Łódzk.2015.5711 w/s nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bib... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/121/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 337) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr XVII/132/2000 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Poddębicach.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

5) niniejszego Statutu.

§2. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury utworzoną przez Gminę Poddębice zwaną dalej „Organizatorem”, która zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

§3. Biblioteka posiada osobowość prawną i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Poddębice, a terenem jej działania jest teren miasta i gminy Poddębice.

§5. W skład Biblioteki wchodzi Filia dla Dzieci, mieszcząca się w Poddębicach w siedzibie Biblioteki.

§6. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Poddębic.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach.

§7. 1. Biblioteka używa skróconej nazwy MiGBP w Poddębicach.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów zawierającej w otoku napis o treści: „Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach”.

3. Filia biblioteczna używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu i adres Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego oraz pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów zawierającej w otoku napis o treści: „Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, wewnątrz pieczęci umieszczony jest napis Filia dla Dzieci.

Rozdział 2

Cele i zadania Biblioteki

§8. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§9. Do zakresu działań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

7) organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu;

8) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

9) prowadzenie działalności w zakresie usług poligraficznych, introligatorskich, kolportażu książek i innej, w celu uzyskania dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z upowszechnianiem kultury.

10) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.

§11. Do zakresu działań Filii dla Dzieci należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

5) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych środowiska, i edukacja w sferze kultury;

6) tworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez tworzenie: sekcji, pracowni i kół zainteresowań;

7) organizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych;

8) propagowanie lokalnych wydarzeń i osiągnięć kultury we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi;

9) propagowanie walorów miasta i gminy;

10) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział 3

Organy Biblioteki i jej organizacja

§12. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Poddębic na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor wyznacza i upoważnia pracownika Biblioteki do wykonywania określonych czynności i obowiązków dyrektora niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki w czasie jego nieobecności.

§13. 1. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§14. 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą: Dyrektor, samodzielne stanowisko głównego księgowego, wypożyczalnia oraz czytelnia dla dorosłych wraz z czytelnią multimedialną, Filia dla dzieci stanowiąca wypożyczalnię oraz czytelnię dla dzieci.

2. W wypożyczalni i czytelni dla dorosłych oraz czytelni multimedialnej tworzy się samodzielne stanowisko pracownika wypożyczalni i czytelni, w Filii dla dzieci tworzy się samodzielne stanowisko pracownika wypożyczalni i czytelni dla dzieci.

§15. 1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

2. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§16. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, i innych przepisów prawa mających zastosowanie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§17. 1. Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy zatrudniony przez Dyrektora.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Dyrektor.

§18. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§19. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie międzybiblioteczne;

2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych;

3) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;

4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;

5) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji;

6) wydawnictwa własne;

7) usługi poligraficzne;

8) ze sprzedaży makulatury;

9) ze sprzedaży książek stanowiących majątek biblioteki w formie kiermaszu.

§20. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres ich upoważnień.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§21. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w trybie przewidzianym dla jego nadania.