zwiń
Łódzk.2015.2928 w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania Wersja od: 29.06.2015

UCHWAŁA Nr XI/78/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) uchwala się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym tworzy się odrębne obwody głosowania:;

1) Nr 18 z siedzibą obwodowej komisji do spraw referendum w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach – Szpital, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16;

2) Nr 19 z siedzibą obwodowej komisji do spraw referendum w NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Miła 27.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuję się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski