zwiń
Łódzk.2015.3968 w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategori... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIV/98/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poddębickiego uchwala się co następuje:

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi powiatowe w mieście Poddębice:

1) Nr 3708E na odcinku ul. Targowej w Poddębicach (od ul. Mickiewicza do granic administracyjnych miasta Poddębice),

2) Nr 3716E ul. Południowa w Poddębicach (od ul. Łódzkiej do ul. Przejazd),

3) Nr 3742E ul. Przejazd w Poddębicach (od ul. Narutowicza do ul. Łódzkiej),

4) Nr 3743E ul. Zielona w Poddębicach (od ul. Łódzkiej do ul. Targowej) i ul. Polna w Poddębicach (od ul. Zielonej do ul. Narutowicza),

5) Nr 3744E ul. Polna w Poddębicach (od Polnej do ul. Targowej),

6) ul. Mickiewicza w Poddębicach na odcinku oznaczonym nr dz. 6, obręb geodezyjny 6 miasto Poddębice (droga powiatowa Nr 3707E).

§2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIV/98/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 30 września 2015 r.