zwiń
Łódzk.2015.5517 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/120/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2015 r. poz. 1515) i  art. 18a ust.1 i art.19 pkt 1 lit. f ustawy z  dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. z   2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§1. Uchyla się uchwałę Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2007 r. Nr 376, poz. 3422)

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Poddębicach i  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski