zwiń
Łódzk.2015.3804 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania Wersja od: 21.09.2015

UCHWAŁA Nr XIII/92/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Na podstawie art.12 § 4 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz.179, 180, 1072 oraz z 2015 r. poz.1043, poz. 1044, poz. 1045) - uchwala się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP tworzy się odrębne obwody głosowania:;

1) Nr 18 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach – Szpital, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16;

2) Nr 19 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Miła 27.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuję się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski