zwiń
Łódzk.2015.1821 w/s ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu p... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/51/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014r., poz. 379, poz. 1072 ), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz. 163) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014r., poz. 1741) Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się sposób sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice, zwaną dalej Gminą.

§2. 1. Obowiązek sprawienia pogrzebu osobie zmarłej na terenie Gminy Poddębice, w tym osobie bezdomnej, powstaje w sytuacji niesprawienia pogrzebu przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

2. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.

§3. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, zwany dalej Ośrodkiem, właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§4. 1. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, która pozostaje w trudnej sytuacji materialnej i nie posiada uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Ośrodek może zlecić sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

§5. Pogrzeb powinien zostać zorganizowany zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź, gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien odpowiadać panujących w tym zakresie miejscowym zwyczajom i tradycji.

§6. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Poddębice z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

§7. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku, zgodnie z zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny oraz tabliczki z datą urodzenia i datą śmierci lub odpowiednio „NN” w przypadku osoby nieznanej;

3) zakup ubrania;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów chłodni;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie i zasypanie grobu;

8) usługa pogrzebowa;

9) pokrycie kosztów opłaty cmentarnej;

10) pokrycie kosztów odprowadzenia zwłok na miejsce spoczynku;

11) inne koszty wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.

§8. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§9. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz dowody wpłaty, pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski