zwiń
Łódzk.2015.3797 w/s ustalenia Regulaminu korzystania z Park... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/90/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się co następuje:

§1. Ustala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 21 września 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO - OGRODU ZMYSŁÓW W PODDĘBICACH

§1. Park Miejski w Poddębicach jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków dawnego woj. sieradzkiego pod poz. 366/A. Podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

§2. Park czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Gminy Poddębice i Poddębickiego Domu Kultury i Sportu.

§3. Spacerowanie po parku dozwolone jest wyłącznie po alejkach.

§4. W przypadku pogarszających się warunków klimatycznych (np. burzy, silnego, porywistego wiatru, obfitych opadów) należy niezwłocznie opuścić teren parku.

§5. Na terenie parku zabrania się w szczególności:

1) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerków i wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz pojazdów posiadających zgodę Burmistrza Poddębic;

2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt za wyjątkiem psów przewodników;

3) używania urządzeń nagłaśniających;

4) wchodzenia i kąpieli w fontannach;

5) niszczenia roślinności, zbierania grzybów oraz zrywania ziół i kwiatów;

6) niszczenia urządzeń i obiektów;

7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;

8) zaśmiecania i zanieczyszczania fontann;

9) używania otwartego ognia;

10) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających;

11) karmienia, płoszenia i chwytania zwierząt;

12) przechodzenia przez ogrodzenie parku;

13) posiadania przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów ( np. noży, łańcuchów, kastetów);

14) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;

15) wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie parku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej pisemnej zgody Burmistrza Poddębic. Zdjęcia wykonane na terenie parku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych;

16) przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osoby dorosłej;

17) korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń parku innym użytkownikom.

§6. Na terenie parku zgody Burmistrza Poddębic wymaga:

1) prowadzenie działalności gospodarczej;

2) umieszczanie reklam i ogłoszeń.