zwiń
Łódzk.2015.47 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejski... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/26/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2193, poz. 2711) wprowadza się następującą zmianę:

w § 7 pkt. 3 dodaje się ppkt. h w brzmieniu:

h) stypendiów sportowych”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski