zwiń
Łódzk.2018.3129 w/s zmiany uchwały w sprawie podziału gminy... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LVII/370/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) w związku z art. 12 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.754) na wniosek Burmistrza Poddębic, uchwala się, co następuje:

§1. Wzałączniku do uchwały Nr LVI/359/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w obwodzie nr 13 słowo „Dominikowie” zastępuje się słowem „Dominikowice”.

§2. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przekazania uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski