zwiń
Łódzk.2017.4432 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zag... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLVII/310/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Poddębice uchwalonego uchwałą Nr XVIII/114/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2015 r., uchwala się co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej.

2. Uchwała dotyczy części obszaru miasta Poddębice, według granicy określonej w załączniku graficznym do uchwały Nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej - położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Polną, Narutowicza i Wyzwolenia w Poddębicach.

3. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

4. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 2,6 ha.

5. Dla obszaru określonego w ust. 2 wprowadza się ustalenia planu będące przedmiotem niniejszej uchwały.

6. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, będący integralną częścią planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu, obejmujące:

a) rozstrzygnięcie w sprawie uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej - stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

b) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12 stopni;

2) dachu zielonym - należy przez to rozumieć taras lub stropodach urządzony jako stały trawnik, kwietnik, zielnik itp., na podłożu zapewniającym jego naturalną wegetację;

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)  elewacji frontowej - należy przez to rozumieć elewację usytuowaną od strony drogi publicznej;

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6)  linii zabudowy - nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć, wyznaczoną na rysunku planu, linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość elewacji budynku od drogi, granicy działki lub innego obiektu;

7) obszarze objętym planem - należy przez to rozumieć obszar określony w § 1 ust. 2 uchwały;

8) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej;

9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;

10) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek stanowiący integralną część planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

11) terenach o charakterze publicznym - należy przez to rozumieć tereny przestrzeni otwartej w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta i gminy, obejmujące tereny ogólnodostępne - tj. dróg publicznych lokalnych (KDL) - posiadające szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych;

12)  terenie - należy przez to rozumieć, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, obszar o określonym rodzaju przeznaczenia lub odrębnych zasadach zagospodarowania;

13)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Poddębicach dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej, o ile z treści ustaleń nie wynika inaczej;

14) usługach nieuciążliwych- należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2), administracji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, nauki i oświaty, rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur, banków, poczty i telekomunikacji, itp., które nie kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza zajmowaną działką lub terenem do którego wykonujący te usługi ma tytuł prawny, ani w żaden inny sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiednich.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§3. W obszarze objętym planem wyodrębnia się - zgodnie z rysunkiem planu - następujące tereny, dla których plan ustala przeznaczenie i szczegółowe zasady zagospodarowania:

1) oznaczone symbolem U - tereny przeznaczone dla zabudowy usługowej nieuciążliwej, w tym usług publicznych i niepublicznych;

2) tereny komunikacyjne oznaczone symbolem KDL - tereny przeznaczony pod drogi publiczne - lokalne.

§4. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakaz dostosowania budynków do - naniesionych na rysunku planu - nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zachowaniem ustaleń szczegółowych, przy czym:

a) linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon) oraz obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy takich elementów budynku jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, przedsionki, tarasy, części podziemne budynku, okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych we frontowej części działki (tj. między linią zabudowy a płaszczyzną elewacji frontowej budynku usługowego);

3) zakaz stosowania na elewacjach budynków intensywnych i jaskrawych kolorów oraz okładzin ceramicznych glazurowanych, okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blach lakierowanych.

§5. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz zaopatrywania w wodę terenów i budynków z miejskiej sieci wodociągowej;

2) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zakaz odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków - z zastrzeżeniem ustaleń § 16 ust. 2 pkt. 2 lit. c - do gruntu;

4) nakaz usuwania odpadów - zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposób mogący znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz stosowania paliw w sposób powodujący przekraczanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;

6) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyłączeniem - określonych w planie inwestycji celu publicznego oraz infrastruktury technicznej;

7) nakaz zapewnienia ochrony akustycznej dla terenów U - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§6. 1. W obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny o charakterze publicznym: tereny przeznaczone pod drogi publiczne - oznaczone symbolem KDL.

2. W ramach kształtowania terenów o charakterze publicznym - określonych w ust. 1 - ustala się:

1) nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki oraz formy obiektów małej architektury i elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki itd.;

2) nakaz stosowania ujednoliconego systemu oświetlenia i jednego typu latarń w obrębie poszczególnych dróg publicznych;

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych z wyjątkiem obiektów związanych z obsługą imprez masowych;

4) nakaz dostosowania terenów przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do obiektów i urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych.

3. W granicach terenów objętych planem nie występuje obszar przestrzeni publicznej, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§7. 1. W obszarze objętym planem terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym są:

1) tereny przeznaczone pod drogi publiczne - oznaczone symbolem KDL;

2) tereny przeznaczone pod zabudowę usługową nieuciążliwą, w tym usług publicznych i niepublicznych - oznaczone symbolem U.

2. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pokrywają się z liniami rozgraniczającymi terenów, o których mowa w ust. 1.

§8. Ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) dla niżej wymienionych funkcji należy zapewnić miejsca postojowe w granicach działek budowlanych, na których realizowana jest inwestycja, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z przepisami odrębnymi, w ilości zaokrąglonej w górę do pełnej liczby obliczonej na podstawie następujących wskaźników:

a) dla biur, urzędów i obiektów administracji - 3 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 3 na jeden urząd,

b) dla szkół - 3 miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych,

c) dla hoteli - 20 miejsc na 100 pokoi,

d) dla obiektów zamieszkania zbiorowego - 10 miejsc na 100 łóżek,

e) dla obiektów handlowych - 3 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla klubów i domów kultury - 2 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla obiektów sportowych - 10 miejsc postojowych na 100 użytkowników jednocześnie,

h) dla pozostałych usług - minimum 2 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej;

2) dla funkcji niewymienionej w pkt 1, ilość miejsc postojowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do funkcji zamierzenia budowlanego;

3) dopuszcza się dla istniejących obiektów zbilansowanie miejsc postojowych na terenach sąsiadujących;

4) w obrębie terenów dróg publicznych lokalnych (KDL) dopuszcza się urządzanie ogólnodostępnych zatok parkingowych w miejscach niezagrażających bezpieczeństwu ruchu, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych dla przekroju ulicznego;

5) liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. W obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

§10. 1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego związanego z wydobywaniem wód termalnych ustanowionego na podstawie koncesji Nr 13/2011 udzielonej przez Ministra Środowiska.

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny wskazane we właściwych rejestrach, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, jako zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§11. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) dla działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określa się:

a) obowiązek zachowania minimalnej powierzchni działki - 500 m2,

b) obowiązek zachowania minimalnej szerokości frontu działki - 20 m,

c) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego od 0 stopni do 90 stopni.

§12. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu, a niezgodne z tymi ustaleniami, sposoby zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów oraz użytkowania budynków mogą być zachowane, jako tymczasowe wyłącznie do czasu zgodnego z planem zagospodarowania terenów.

§13. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 0,1%.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów

§14. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami 1.U i 2.U obowiązuje przeznaczenie dla zabudowy usługowej nieuciążliwej, w tym usług publicznych i niepublicznych.

2. Dla terenów U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy:

a) w obrębie terenu 1.U - o minimalnej wartości wynoszącej i=0,2 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej i=1,5, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki,

b) w obrębie terenu 2.U - o minimalnej wartości wynoszącej i=0,1 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej i=1,0, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki;

2) obowiązek zapewnienia - w ramach działki budowlanej - procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej o wartości nie mniejszej niż 15%.

3. Dla terenów U - z zastrzeżeniem przestrzegania zapisów § 4 - ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków - nie większa niż cztery kondygnacje nadziemne oraz nie większa niż 15 m;

2) nakaz stosowania dachów płaskich, z dopuszczeniem stosowania dachów zielonych;

3) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorach: bieli, żółci, szarości i beżu o niskim nasyceniu barw (tj. zgodnie z systemem NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy), z dopuszczeniem stosowania elementów ze szkła, metalu, drewna lub materiałów drewnopodobnych.

4. W obrębie terenów U dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości mniejszej niż 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej.

5. W granicach terenu 1.U dopuszcza się lokalizację przejścia podziemnego.

6. Dla terenów U ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dla terenu 1.U - z ulic Narutowicza i Polnej;

2) dla terenu 2.U - z ulic Polnej i Zielonej.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz szczegółowe warunki zagospodarowania terenów komunikacji

§15. 1. Tereny dróg publicznych przeznaczone są do pełnienia funkcji komunikacyjnych, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i zieleni - na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Powiązania układu komunikacyjnego obsługującego obszar objęty planem z układem zewnętrznym zapewnia ulica Zielona.

3. Dla położonych w obszarze objętym planem terenów dróg obowiązują następujące ustalenia:

1) teren 1.KDL (ul. Narutowicza) - przeznaczony jest do pełnienia funkcji drogi publicznej, kategorii drogi gminnej, klasy drogi lokalnej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu - około 17,5 m; w granicach terenu 1.KDL dopuszcza się lokalizację przejścia podziemnego;

2) teren 2.KDL (ul. Polna) - przeznaczony jest do pełnienia funkcji drogi publicznej, kategorii drogi gminnej, klasy drogi lokalnej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu - od 16 m do 22 m, z lokalnymi poszerzeniami.

§16. 1. Obsługę terenów i budynków w obszarze objętym planem w zakresie uzbrojenia i wyposażenia technicznego zapewniać będą istniejące i rozbudowywane sieci systemów infrastruktury technicznej.

2. Terenami przeznaczonymi do lokalizacji obiektów i sieci uzbrojenia technicznego są tereny dróg publicznych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę obiektów i sieci uzbrojenia technicznego poza tymi terenami.

3. W obszarze objętym planem ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z układu miejskiej sieci wodociągowej, w oparciu o istniejące i projektowane wodociągi,

b) minimalne parametry sieci wodociągowej - DN 100,

c) obowiązek - przy rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej - uwzględnienia wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych;

2) w zakresie odprowadzania ścieków:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b) minimalne parametry sieci kanalizacji sanitarnej - DN 100,

c) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenów zagospodarowanych zielenią bezpośrednio do gruntu, pod warunkiem ich zagospodarowania w granicach własnej nieruchomości,

d) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej,

e) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg publicznych do sieci kanalizacji deszczowej,

f) minimalne parametry sieci kanalizacji deszczowej - DN 100;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:

a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b) minimalne parametry sieci gazowniczej - DN 32,

c) wymóg zachowania przy budowie gazociągów - przynajmniej 0,5 m odległości między gazociągiem a ogrodzeniami,

d) obowiązek - podczas prowadzenia prac polegających na przebudowie lub remoncie dróg - zabezpieczenia istniejących gazociągów przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody, przy czym gazociągi, które w wyniku przebudowy dróg znalazłyby się pod jezdnią należy przenieść w pas drogowy poza jezdnią na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą lub źródła lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodowym, węglem, koksem, olejem lekkim, gazem płynnym, energią elektryczną lub w oparciu o odnawialne źródła energii,

b) minimalne parametry dla sieci ciepłowniczej - DN 32,

c) budowę, przebudowę i rozbudowę lokalnych źródeł ciepła z zachowaniem ustaleń § 5 pkt 5;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie w zakresie elektroenergetyki ze stacji 110/15 kV GPZ „Poddębice 2”, za pomocą sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, zasilających stacje transformatorowe 15/0,4 kV, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b) minimalne parametry sieci elektroenergetycznej - 0,4 kV,

c) budowę sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w formie kablowych linii podziemnych, przy czym dopuszcza się możliwość remontu i przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d) budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV jako wnętrzowych wolnostojących lub wbudowanych w obiekty kubaturowe,

e) dopuszcza się budowę, remont i przebudowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW, a także zasilanie w zakresie elektroenergetyki z tych urządzeń;

6) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gromadzenie, odprowadzenie i zagospodarowanie odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b) zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego;

7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

a) rozbudowę sieci teletechnicznych w formie linii kablowych lub bezprzewodowych,

b) budowę stacji bazowych telefonii komórkowej - zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5

Ustalenia końcowe

§17. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2004 r.;

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§19. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/310/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/310/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

§1. 1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 16 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. W dniu 26 maja 2017 r. odbyła się dyskusja publiczna.

2. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) uwagi były przyjmowane do dnia 28 czerwca 2017 r.

3. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

§2. W związku z powyższym Rada Miejska w Poddębicach nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na ich brak.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/310/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym:

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) określa, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy,

natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci;

2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) określa, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

§4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Poddębicach.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych.