zwiń
Łódzk.2018.2832 w/s określenia warunków i trybu składania i... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LVII/374/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1785, poz. 2141, poz. 2372, z 2018 r. poz. 650), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1892), art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1821) uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych uchwałą Nr XVIII/119/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 5516).

§2. Formaty elektroniczne formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się w formacie danych XML.

§3. Formaty elektroniczne informacji i deklaracji podatkowych są zgodne ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn.zm.).

§4. Informacje i deklaracje podatkowe mogą zostać złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznych, z zachowaniem wskazanych niżej warunków i trybu składania:

1) informacje i deklaracje podatkowe można złożyć w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Poddębicach udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

2) dopuszcza się składanie informacji lub deklaracji podatkowych wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 180);

3) zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi w złożonej informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny jest zgodny z zakresem danych, układem i powiązaniami zawartymi we wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach Nr XVIII/119/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 5516);

4) informacje i deklaracje podatkowe przesyłane w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 570 z późn.zm.);

5) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz  ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem;

6) nie wymaga się znakowania czasem przez wysyłającego.

§5. Układ informacji oraz powiązań między nimi w informacjach i deklaracjach podatkowych określają załączniki:

1) informacji na podatek od nieruchomości - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały;

2) deklaracji na podatek od nieruchomości - w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;

3) informacji na podatek rolny- w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały;

4) deklaracji na podatek rolny - w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały;

5) informacji na podatek leśny - w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały;

6) deklaracji na podatek leśny - w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały;

§6. Informacje i deklaracje podatkowe mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§8. Traci moc Uchwała Nr LVI/362/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 2832).

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr LVII/374/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 maja 2018 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w  informacji na podatek od nieruchomości

Plik Definicji Danych XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/IN_v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/IN_v1/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

<xs:complexType name="Dokument_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracje">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DzialalnoscGospodarcza" type="DzialalnoscGospodarcza" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ObowiazekZlozeniaOpis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="InneDane_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DzierzawaNajm" type="DzierzawaNajm_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="OddanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzytkowanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZmianaKlasyfikacji" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZajeciePowierzchni" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DzierzawaNajm_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="N">

<xs:annotation>

<xs:documentation>najm</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="D">

<xs:annotation>

<xs:documentation>dzierżawa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation></xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NumerZDnia_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowla_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikGruntAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="SkladnikGruntAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String" use="optional"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataOdbioru" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="GruntAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="GruntAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia2" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaUstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaUchwala" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="WielkoscPrzedsiebiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DzialalnoscGospodarcza">

<xs:sequence>

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataDzialalnosci" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikiGrunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel-małżeństwo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

<xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:pattern value="|(([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">

<xs:restriction base="xsd:boolean" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="T" />

<xs:enumeration value="N" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr LVII/374/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 maja 2018 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji na podatek od nieruchomości

Plik Definicji Danych XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/DN_v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/DN_v1/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

<xs:complexType name="Dokument_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracje">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPoKorekcie" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Raty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Rata_Typ">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="xs:string">

<xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="KwotaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="KwotaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowla_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Opis2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ustawa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="WielkoscPrzedsiebiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Faks" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaDo220" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaPow220" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Suma2" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma3" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Suma2_Typ">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="xs:string">

<xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />

<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaDo220" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaPow220" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma3" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

<xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

<xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel-małżeństwo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="%"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

<xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:pattern value="|(([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">

<xs:restriction base="xsd:boolean" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="T" />

<xs:enumeration value="N" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TrueFalse">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="true" />

<xs:enumeration value="false" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr LVII/374/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 maja 2018 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w  informacji na podatek rolny

Plik Definicji Danych XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/IR_v1/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umpoddebice/IR_v1/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

<xs:complexType name="Dokument_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracje">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ObowiazekZlozeniaOpis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="InneDane_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DzierzawaNajm" type="DzierzawaNajm_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="OddanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzytkowanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZmianaKlasyfikacji" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZajeciePowierzchni" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DzierzawaNajm_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="N">

<xs:annotation>

<xs:documentation>najm</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="D">

<xs:annotation>

<xs:documentation>dzierżawa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation></xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NumerZDnia_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InformacjaRolna" type="InformacjaRolna_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu" type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="InformacjaRolna_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPowOgolemUzytkiRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grupa_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Nazwa2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="NieDotyczy" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t