zwiń
Łódzk.2017.4402 w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie targow... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLVII/308/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie targowisk miejskich w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 poz. 730, poz. 935) uchwala się co następuje:

§1. W Regulaminie targowiska miejskiego przy ul. Targowej 14 w Poddębicach stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/274/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminów targowisk miejskich w Poddębicach (Dziennik. Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 198 poz. 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Na targowisku może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie handlu obwoźnego artykułami do produkcji rolnej i płodami rolnymi;

2) w § 4 pkt 2otrzymuje brzmienie:

"2/ producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży nieprzetworzonych produktów.”;

3) w § 9 skreśla się ust 3.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski