zwiń
Łódzk.2017.4431 w/s przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad... Wersja od: 24.05.2017

UCHWAŁA Nr XLIII/259/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017-2020"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, poz. 774, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1330, poz. 1887, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017- 2020, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski