zwiń
Łódzk.2018.4804 w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXII/393/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2439, poz. 2245, z 2018 r. poz. 310, poz. 650) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się na terenie gminy Poddębice zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od:

1) szkół, przedszkoli;

2) placówek oświatowo-wychowawczych;

3) kościołów;

4) zakładów opieki zdrowotnej.

3. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty te są ogrodzone, odległość mierzona jest od głównego wejścia lub głównego wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt.

§2. Traci moc uchwała Nr IX/56/03 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Poddębice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. nr 207, poz. 1969).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski