zwiń
Łódzk.2018.2334 w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręg... Wersja od: 29.03.2018

UCHWAŁA Nr LV/354/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130), art.419 § 2 i 4 i art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1080, z 2018 r. poz.4, 130 i 138) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.130) na wniosek Burmistrza Poddębic uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału gminy Poddębice, w której skład wchodzi miasto Poddębice i 49 sołectw na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2. Numery i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§3. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie podziału na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Sieradzu w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§4. Traci moc uchwała Nr XXX/163/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Rok 2012, poz. 3753).

§5. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przekazania uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Podział Gminy Poddębice na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego (ulice i sołectwa) Liczba wybieranych radnych
1

Miasto Poddębice, ulice: 1 Maja, Baczyńskiego, Brzozowa, Deczyńskiego, Dębowa, Klonowa, Ignacego Krasickiego od zachodniej strony ul. Krótkiej, Krótka, Lipowa, Łeczycka od nr 12

do ul. Jana III Sobieskiego, Młynarska, Morelowa, Nowa, Piotrowskiego, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Rzemieślnicza od zachodniej strony ul Krótkiej, Sosnowa, Wiśniowa, Wierzbowa.

1
2

Miasto Poddębice, ulice: Ignacego Krasickiego od wschodniej strony ul Krótkiej,

Rzemieślnicza od wschodniej strony ul. Krótkiej.

1
3 Miasto Poddębice, ulice: Jana III Sobieskiego od nr 5, Dojazd. 1
4 Miasto Poddębice, ulice: Cicha, Jana III Sobieskiego do nr 4, Krokusowa, Kwiatowa, Łęczycka od ul. Jana III Sobieskiego w kierunku północnym, Miła, Piękna, Pogodna, Radosna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Tulipanowa, Wesoła, Wrzosowa. 1
5 Miasto Poddębice, ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Kaliska, Kilińskiego, Łęczycka do nr 11, Łódzka, Leśna, Nadrzeczna, Narutowicza między ul Łódzką a ul. Przejazd, Ogrodowa, Partyzantów, Parzęczewska, Piaskowa, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska, Wodna, Wschodnia, Zacisze. 1
6 Miasto Poddębice, ulice: Południowa, Przejazd od nr 12, Zielona do nr 12. 1
7 Miasto Poddębice, ulice: Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Jesienna, Kochanowskiego, Kopernika, Konopnickiej, Kosmonautów ,Mickiewicza, Myśliwska, Narutowicza na południe od ul. Przejazd, Osiedlowa, Polna, Przejazd do nr 11, Reja, Targowa, Wiosenna, Wspólna, Wyzwolenia, Złota, Zielona od nr 13. 1
8 Sołectwa: Golice, Sworawa, Łężki, Panaszew, Tarnowa. 1
9 Sołectwa: Adamów, Góra Bałdrzychowska, Kałów, Tumusin, Wólka. 1
10 Sołectwa: Grocholice, Józefów-Kolonia, Józefów, Kobylniki, Niewiesz-Kolonia, Niewiesz, Sempółki, Szarów, Wilczków. 1
11 Sołectwa: Chropy, Karnice, Klementów, Praga. 1
12 Sołectwa: Borzewisko, Dominikowice, Dzierzązna, Gibaszew, Leśnik, Lubiszewice, Niemysłów. 1
13 Sołectwa: Balin, Ewelinów, Krępa, Ksawercin, Lipnica, Nowa Wieś. 1
14 Sołectwa: Antonina, Bałdrzychów, Lipki, Malenie, Podgórcze, Porczyny. 1
15 Sołectwa: Feliksów, Nowy Pudłów, Pudłówek, Stary Pudłów, Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn, Zagórzyce. 1