zwiń
Łódzk.2018.5185 w/s : zmiany nazwy siedziby obwodowej komisj... Wersja od: 17.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/390/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994, 1000, 1349 oraz poz. 1432) oraz art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 oraz poz. 1349) - na wniosek Burmistrza Poddębic, uchwala się, co następuje:

§1. W załączniku do Uchwały Nr LVII/370/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 maja 2018r. w sprawie podziału Gminy na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, dokonuje się zmiany nazwy siedziby obwodowych komisji wyborczych:

1) Nr 1, 2, 3 i 4 z: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ul. Łęczycka 13” na „Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, ul. Łęczycka 13/15”;

2) Nr 6 i 7 z: „Gimnazjum w Poddębicach, ul. Polna 36” na „ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ul. Polna 36”.

§2. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skarg ido Komisarza Wyborczego II w Łodzi w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu II w Łodzi.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski