zwiń
Łódzk.2018.6838 w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodoweg... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/13/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania

Na podstawie art. art. 8 ust. 2, art. 96 ust.4, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693), art. 8 ust.1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007) uchwala się, co następuje:

§1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1508, poz. 1693)uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu."

§2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§3. Traci moc Uchwała Nr XLV/265/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 640).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski