zwiń
Łódzk.2017.4400 w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategor... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLVII/302/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255 z 2017 r. poz. 191, 1089) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poddębickiego uchwala się co następuje:

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi wewnętrzne na terenie Gminy Poddębice:

1) Feliksów – od drogi gminnej nr 111018 E do granicy z Gminą Zadzim (Wiorzyska) i do drogi powiatowej nr 3723 E (Ruda Jeżewska), dł. 2,07 km (działki o numerze ewidencyjnym 275; 280; 281/1; 281/3 obręb Feliksów);

2) Tumusin – od drogi krajowej nr 72 do drogi gminnej nr 111013 E, dł. 1,52 km (działki o nr. ewid. 216 obręb Panaszew; nr 418/1 obręb Tumusin);

3) Lipki, Borki Lipkowskie – od drogi powiatowej nr 3717 E do , dł 4,15 km (działki o nr. ewid. 291, 217, 169, 159/1 obręb Borki Lipkowskie);

4) Poddębice – dł. 516,0 m (działki o nr ewid. 9; 8/5; 8/3; 4/7; 4/5 obręb 6 m. Poddębice; nr 231/7, 231/9 obręb Rąkczyn);

5) Poddębice ul. Myśliwska – dł. 134,0 m (działka o nr ewid. 162 obręb 7 m. Poddębice –projekt podziału działki nr ewid. 162/2 obręb 7 m. Poddębice);

6) Poddębice ul. Gajowa – dł. 376,0 m (działka o nr ewid. 162 obręb 7 m. Poddębice – projekt podziału działki nr ewid. 162/1 obręb 7 m. Poddębice).

§2. Szczegółowe położenie dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stanowiących załączniki do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic .

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/302/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 września 2017 r.