zwiń
Łódzk.2018.4733 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania Wersja od: 17.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/391/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Na podstawie art.12 § 4, 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 roku poz.754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321oraz poz. 1349) na wniosek Burmistrza Poddębic – uchwala się, co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku tworzy się odrębne obwody głosowania:

1) Nr 18 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach – Szpital, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16;

2) Nr 19 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ „MOŻ-MED.” Sp..j. Możdżan w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Miła 27.

§2. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skarg ido Komisarza Wyborczego II w Łodzi w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu II w Łodzi.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski