zwiń
Łódzk.2018.4803 w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń n... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXII/392/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Poddębice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2439, poz. 2245, z 2018 r. poz. 310, poz. 650) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się na terenie gminy Poddębice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

2) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

§2. Ustala się na terenie gminy Poddębice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

2) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

§3. Traci moc uchwała nr XXIV/181/01 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Poddębice (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 218, poz. 3191).

§4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski