zwiń
Łódzk.2018.1526 w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LIV/343/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwala się co następuje:

§1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Poddębicach, obręb 8 na działkach ewidencyjnych o numerach 104/2, 105/1 oraz 104/4, nazwę ul. Jesienna.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr LIV/343/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 5 marca 2018 r.