zwiń
Łódzk.2014.639 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osł... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLV/264/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r, poz. 182, poz.509), art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust 1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/14

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 21 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W Z A K RES I E D O ŻYW I ANIA

"POMOC GMINY W ZAK RE SI E D O ŻYW IANIA" NA LATA 2 01 4- 2 020

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa wart. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Poddębicach w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013, poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem dzieci z terenu Gminy Poddębice.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 429 dzieci oraz 325 rodziny (1054 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 2 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin,. a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy ustanowienie programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy za szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Poddębice. Koordynatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach.

Zakres podmiotowy

Programem dotyczy dzieci z terenu Gminy Poddębice:

- w przedszkolach

- szkołach podstawowych

- w gimnazjach

- w szkołach ponadgimnazjalnych

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).