zwiń
Łódzk.2014.640 w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodoweg... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLV/265/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania

Na podstawie art. art. 8 ust. 2, art. 96 ust.4, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r, poz. 182, poz.509), art. 8 ust.1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów pranych ( Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024) uchwala się , co następuje:

§1.  Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz. 182 z późn. zm)uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

§2.  Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. 

§4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski