zwiń
Łódzk.2014.2292 w/s ustalenia zasad i trybu korzystania z o... Wersja od: 12.06.2014

UCHWAŁA Nr XLVIII/293/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego w Byczynie

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§1. Ustala się zasady i tryb korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego w Byczynie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Zasady i tryb korzystania z obiektu sportowo – rekreacyjnego w Byczynie

1. Obiekt sportowo - rekreacyjny w Byczynie zwany dalej „obiektem” stanowi własność Gminy Poddębice i jest przez nią zarządzany.

2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Poddębice.

3. W przypadku organizowania imprez sportowych Gmina Poddębice ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

4. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

6. Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody Gminy Poddębice.

8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.

9. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

10. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi obiektu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób do lat 12 korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na obiekcie sportowo - rekreacyjnym wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

12. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

13. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:

a) zapoznania się z zasadami i trybem korzystania z obiektu i ich przestrzegania ,

b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,

c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,

d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.

15. Na terenie obiektu zabrania się:

a) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b) wnoszenia i spożywania środków odurzających,

c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

d) wnoszenia petard, świec dymnych, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,

f) wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) bez uzyskania zgody zarządcy,

g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,

h) rozniecania ognisk,

i) przechodzenia przez ogrodzenie w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i innych osób działających w imieniu organizatorów imprezy,

j) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób obiektu i jego obrzeży,

k) umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody zarządcy.

l) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

m) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu,

n) prowadzenia bez zezwoleń zbiórek pieniężnych,

o) używania wulgarnych lub obraźliwych słów.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.

17. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

18. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

19. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

21. Osoby niestosujące się do zasad i trybu korzystania z obiektu zostaną usunięte z terenu obiektu.

22. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: Gminę Poddębice – tel. 43 6782580 lub Policję – tel. 997.