zwiń
Łódzk.2012.4471 w/s ustalenia wysokości dziennych stawek op... Wersja od: 28.12.2012

UCHWAŁA Nr XXXII/170/12

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art.19 pkt. 1 lit. ”a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:

1) na targowisku miejskim przy Placu Kościuszki:

a) od poniedziałku do soboty z wyjątkiem piątku w wysokości 3,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni nie przekraczającej 10 m2 oraz 1,50 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni powyżej 10 m2,

b) w piątki w wysokości 1,50 zł za 1m2 zajmowanej powierzchni;

2) na targowisku miejskim przy ulicy Targowej w wysokości 1,50 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni;

3) w innych miejscach, w których prowadzony jest handel w wysokości 3,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni.

§2. 1. Zarządza się powszechny pobór opłaty targowej w drodze inkasa od wszystkich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach i wszystkich miejscach, w których jest prowadzony handel według stawek określonych w niniejszej uchwale.

2. Termin płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Opłaty targowe pobierane są codziennie w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci, których funkcją do 31 grudnia 2013 roku pełnią:

1) Pan Jacek Plesiński;

2) Pan Krzysztof Gawłowski.

5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie, wydawane przez inkasentów, które stanowi opieczętowany pieczęcią urzędową bilet opłaty targowej, stanowiący druk ścisłego zarachowania.

6. Wydając bilet opłaty targowej inkasent zobowiązany jest zaznaczyć na obu jego częściach dzień i miesiąc sprzedaży.

7. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 12% zainkasowanych kwot opłaty targowej.

§3. 1. Terminem płatności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Poddębicach, 100% zainkasowanych kwot pobranej opłaty targowej jest dla inkasentów jest dzień powszedni, następujący po dniu uznanym powszechnia w Gminie Poddębice jako dzień targowy, którymi są środa i sobota.

2. W przypadku nie dotrzymania przez inkasentów terminu, o którym mowa w ust. 1 z naleznego inkasentowi wynagrodzenia potrącane będą odsetki za zwłokę, w wysokości jak od należności podatkowych.

§4. 1. Termin rozlicznia inkasentów ustala się do dnia 25 dnia miesiąca, w którym opłata została pobrana.

2. Rozlicając sie inkasent zobowiązany jest przedłożyć:

1) dowody włat;

2) grzbiety wykorzystanych bloczków biletów opłaty targowej;

3) zbiorcze zestawienie sprzedanych i zwracanych biletów opłaty targowej, z uwzględnieniem nominałów, wartości i terminów sprzedaży.

3. Inkasenci ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu zawinionej utraty ostemplowanych biletów.

4. Naliczenie i wypłata inkasentom naleznego wynagrodzenia w wysokości określonej w § 2 ust. 7 niniejszej uchwały, następuje w terminie do dnia 30 dnia miesiąca, w którym dokonano rozliczenia.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§6. Traci moc uchwała Nr XVIII/94/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 368, poz. 3902).

§7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski